Cán bộ lãnh đạo cấp cao – Thành viên Ban Giám đốc

STT

Học phần

Đối tượng

Cán bộ lãnh đạo cấp cao – Thành viên Ban Giám đốc

1

Quản trị doanh nghiệp

Phân tích quản trị rủi ro tài chính

2

Kế toán quản trị và quản trị tài chính trong DN

3

Luật kinh doanh

4

Thiết lập hệ thống thông tin kiểm soát nội bộ

5

Quản trị doanh nghiệp theo mô hình kinh doanh chuyển đổi – Hội nhập WTO

6

Tư duy kinh doanh trong môi trường kinh tế hội nhập

7

Quản trị chiến lược theo sự thay đổi của môi trường kinh doanh

8

Văn hoá doanh nghiệp – ý chí lãnh đạo trong tạo dựng văn hoá doanh nghiệp

9

Xây dựng chiến lược kinh doanh và quản trị sự thay đổi

10

Xây dựng và quản trị thương hiệu

11

Quản trị chiến lược Marketing

12

Xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp

13

Quản trị nguồn nhân lực

Kỹ năng thiết kế và phân tích công việc – Xây dựng bảng Mô tả công việc (JD)

14

Kỹ thuật giám sát, đánh giá kết quả thực hiện công việc của nhân viên

15

Phương pháp xây dựng hệ thống thang bảng lương và chính sách đãi ngộ trong doanh nghiệp

16

Xây dựng chương trình đào tạo phát triển nguồn nhân lực

17

Kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên

18

Kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng và đánh giá năng lực của ứng viên

19

Đánh giá kết quả thực hiện công việc và tạo động lực cho nhân viên

20

Kỹ năng giao quyền và uỷ thác thực hiện công việc hiệu quả

21

Nâng cao hiệu quả quản lý thông qua huy động NNL

22

Hoạch định và phát triển nguồn nhân lực

Tìm kiếm

Bài viết trong tháng