Chương trình đào tạo dành cho nhân viên

Chương trình đào tạo dành cho nhân viên

31

Kỹ năng làm việc cá nhân

Kỹ năng làm việc thiết yếu

Phương pháp tư duy và làm việc sáng tạo

32

Kỹ năng giao tiếp và truyền đạt thông tin hiệu quả

33

Kỹ năng làm việc nhóm

34

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định

35

Kỹ năng quản trị thời gian

36

Kỹ năng làm việc chuyên nghiệp

37

Kỹ năng tổ chức thực hiện công việc

Kỹ năng thuyết trình

38

Kỹ năng thương lượng và đàm phán

39

Nghiệp vụ văn phòng: Soạn thảo văn bản, internet, fax, giao tiếp và trả lời điện thoại

40

Kỹ năng tổ chức sự kiện và điều hành họp


Tìm kiếm

Bài viết trong tháng